مقاله رابطه بين کيفيت ادراک شده در سبک رهبري رهبر – عضو و رفتار شهروندي سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بين کيفيت ادراک شده در سبک رهبري رهبر – عضو و رفتار شهروندي سازماني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه متقابل رهبر – عضو
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله كيفيت
مقاله اعضاي هيات علمي دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدنقوي ميرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فارساني جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، رفتارهاي فرانقش اهميت زيادي در رسيدن سازمانها به اهدافشان دارند. بنابراين، در اين پژوهش رابطه بين سبک رهبري رابطه متقابل رهبر-عضو با رفتار شهروندي سازماني در سطح سازماني بررسي شده است. جامعه آماري استادان دانشگاه علامه طباطبايي (ره) هستند که از تعداد ۵۰۰ نفر اعضاي جامعه تعداد ۲۷۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي اجراي آزمون از پرسشنامه ليدن و ماسلين به منظور بررسي ميزان کيفيت رابطه متقابل رهبر-عضو ادراک شده از سوي استادان و از پرسشنامه ارگان به منظور بررسي ميزان رفتار شهروندي سازماني استادان استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها ابتدا از آزمون همبستگي اسپيرمن به منظور بررسي فرضيات و از تحليل عاملي تاييدي براي بررسي برازش کلي مدل تحقيق استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که بين هر دو بعد رابطه متقابل رهبر-عضو و ابعاد رفتار شهروندي سازماني در ميان استادان دانشگاه علامه طباطبايي (ره) رابطه مثبتي وجود دارد. نتايج تحليل عاملي تاييدي نيز نشان مي دهد که مدل از برازش مناسبي برخوردار است.