مقاله رابطه بين کيفيت تجارب يادگيري با فرسودگي تحصيلي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بين کيفيت تجارب يادگيري با فرسودگي تحصيلي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت تجارب يادگيري
مقاله فرسودگي تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعامي عبدالزهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور تعيين رابطه بين کيفيت تجارب يادگيري با فرسودگي تحصيلي انجام شد. نمونه تحقيق ۱۷۰ نفر ازدانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد چمران را شامل مي شد که با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و پرسشنامه هاي کيفيت تجارب يادگيري و فرسودگي تحصيلي را تکميل کردند. داده ها با روش آماري ضريب همبستگي ساده و چندگانه تجزيه و تحليل شد. نتايج تحقيق نشان داد که روابط منفي معني داري بين حيطه هاي کيفيت تجارب يادگيري (منابع، محتوا، انعطاف پذيري يادگيري و رابطه استاد – دانشجو) با ابعاد فرسودگي تحصيلي (خستگي تحصيلي، بي علاقگي تحصيلي و ناکارآمدي تحصيلي) وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد که رابطه استاد – دانشجو بيشترين نقش را درتبيين فرسودگي تحصيلي دارد.