مقاله رابطه بين گنجايش تبادل كاتيوني و برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي در خاكهاي گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بين گنجايش تبادل كاتيوني و برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي در خاكهاي گيلان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گنجايش تبادلي كاتيوني
مقاله توزيع اندازه ذرات
مقاله درصد كربن آلي،pH
مقاله توابع انتقالي
مقاله استان گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معلمي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: دواتگر ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: دريغ گفتار فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه گيري گنجايش تبادل کاتيوني خاکها، CEC، که از خواص شيميايي مهم تاثيرگذار بر ساير خواص فيزيکي، هيدروليکي، حاصلخيزي و بيولوژيکي خاک مي باشد، با وجود ضروري بودن، بسيار پرهزينه و وقت گير است. استفاده از برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي که با سهولت و هزينه کمتر اندازه گيري مي شوند، مي تواند در پيش بيني گنجايش تبادل کاتيوني موثر باشد. هدف از اين تحقيق ايجاد يک تابع انتقالي مناسب براي برآورد گنجايش تبادل کاتيوني خاکهاي استان گيلان با استفاده از توزيع اندازه ذرات، درصد کربن آلي و pH مي باشد. براي اين تحقيق از ۱۶۷۶ داده مربوط به خاکهاي استان گيلان از بانک اطلاعات آزمايشگاه شيمي خاک موسسه تحقيقات برنج کشور استفاده گرديد. ۱۲۶۰ داده به عنوان داده هاي آموزشي (براي ايجاد مدل) و ۴۱۶ داده به عنوان داده هاي آزموني (براي ارزيابي اعتبار تابع) مورد استفاده قرار گرفتند. با استفاده از روش رگرسيون چندگانه، متغيرها به روش گام به گام پيشرو گزينش و وارد مدل شدند. مدل ايجاد شده  (15.524+0.32Clay+7.863OC0.5-1.453pH=CEC) با بقيه مدلهاي منتشر شده در منابع مقايسه و با توجه به بالاتر بودن ضريب تبيين تعديل شده(R2adj)  و کمتر بودن مقادير آماره هاي ME و RMSE، به عنوان مدل برتر انتخاب شد. نتايج نشان داد که متغيرهاي رس، کربن آلي و pH، ۴۲٫۸ درصد از تغييرات CEC را توجيه مي نمايند و در اين ميان با توجه به ضريب b نقش رس بيشتر از بقيه متغيرها است.