سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مهرابی کوشکی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی
بیستون عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
داود سلمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی درکارکنان سازمان تریبت بدنی است که به روش توصیفی – همبستگی و به شکل میدانی انجام شده است جامعه اماری این تحقیق کلیه کارکنان ستادی سازمان تربیت بدنیبودند که در نهایت ۱۴۸ نفر بهعنوان نمونه اماری انتخاب شدند. برای جمع اوری اطلاعات از دو پرسشنامه تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی استفاده شد که ضریب الفای کرونباخ آنها به ترتیب ۰/۸۹ و ۰/۸۲ بدست امد. نتایج تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که بین تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان ارتباط مثبت معناداری وجوددارد همچنین تاثیر ابعاد تعهد سازمانی بر رفتارهای شهروندی مورد ازمون قرارگرفت و ایننتیجه به دست امد که تعهد عاطفی دارای بیشترین تاثیر و تعهد استمراری دارای کمترین تاثیر بررفتارهای شهروندی سازمانی است.