سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهدی نجاری – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
سجاد ماهری – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی وعاوم تربیتی، دانشگاه آزادتبریز
شهرام مهرآورگیگلو – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:
پژوهش حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با هدف بررسی رابطه بین توانمندسازی روان شناختی کارکنان با کارآفرینی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به روش توصیفی- همبستگی در سال ۱۳۹۳ انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان آموزش و پرورش بوده است، که تعداد آنها ۱۷۵ نفر و تعداد نمونه مورد پژوهش۱۲۰ نفر بر اساس جدول مورگان، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد. اطلاعات پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر(۱۹۹۵) و کارآفرینی سازمانی صمد آقایی(۱۳۷۸) با پایایی۸۵ % و ۸۵% از فرمول آلفای کرونباخ بدست آمده است. روایی این پرسش نامه ها توسط اساتید محترم راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد توانمندسازی روان شناختی(احساس شایستگی، احساس معنی داری، احساس خود تعیینی، احساس اعتماد و احساس تاثیرگذاری) با کارآفرینی سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل آزمون فریدمن نشان داد که در رتبه بندی عوامل توانمندسازی روان شناختی، رتبه ها از بالا به پایین به ترتیب زیر می باشد: احساس خود تعیینی، اعتماد ، شایستگی، معنی داری و تاثیر گذاری. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین عوامل جمعیت شناختی(تحصیلات و سابقه خدمت) با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد.