سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین افضلی مهر – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان، دانشگاه صنعتی، دانشکده کشاور
آرتمیس معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حامد منصوری – دانشجوی کارشناسی دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی, دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

هنگامی که وضعیت جریان بهگونهای باشد که معیار آستانه حرکت تامین شود, دانههای رسوب در طول بستر رسوبی, شروع به حرکت میکنند. انتقال ذرات رسوبی به دو شکل بار بستر و معلق صورت میگیرد. با توجه به تصادفی بودن طبیعت حرکت رسوب در طول بستر, تعیین اینکه در چه شرایطی از جریان, ذرات رسوبی به حرکت در میآیند بسیار دشوار است. در این مقاله سعی شده است که با توجه به اندازه گیریهای سرعت جریان, بار بستر عبوری و قطر ذرات انتقالی و نیز محاسبه تنش برشی و پارامتر شیلدز, رابطه ای بین عوامل موثر بر انتقال بار بستر بیابیم. از آنجا که تعیین بار بستر رودخانه از اهمیت بسزایی برخوردار است و متاسفانه در کشور ما در زمینه بار بستر رودخانه ها وحتی آبراهههای مرتبط با پروژه های آبی, مطالعات قابل توجهی صورت نگرفته است, با بررسی مکانیسم رسوب انتقالی در سرشاخه رودخانه زایندهرود, سعی شده است قدمی در جهت رفع کاستیهای موجود برداشته شود, مقایسه بین پارامترهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی موجود در رودخانه, با بار بستر میتواند نشانگر قوت و ضعف هر یک از آنها در تخمین انتقال رسوب باشد. در پایان مبحث معادلهای که بیانگر انتقال دقیقتر بار بستر سرشاخه رودخانه زایندهرود است ارائه خواهد شد.