سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
صفیه محمدی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاداسلامی،واحداهواز،اهواز، ایران
بهنام مکوندی – دانشگاه آزاداسلامی،واحد علوم و تحقیقات خوزستان، استادیار گروه روانشناسی

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و کیفیت زندگی با رضایت از زندگی دانشجویان متاهل دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان درسال تحصیلی ۹۳-۹۲بود. نمونه مورد پژوهش مشتمل بر ۲۳۸۹ زن و ۹ مرد از جامعه مذکوربود که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای استفاده گردید. روش تحلیل داده ها نوع همبستگی بود. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۹۲۹ ،پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ۲۲۲ و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر ۹۲۱ بود . نتایج نشان داد که بین رضایت زناشویی و کیفیت زندگی با رضایت از زندگی در دانشجویان متاهل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نشان داد که متغیر کیفیت زندگی پیشبینی کننده رضایت از زندگی دانشجویان متاهل بود.