سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی ستاری قهفرخی – مدرس مدعودانشگاه پیام نورساری

چکیده:

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه بین زیرسیستم مدیریت دانش درسازمان یادگیرنده وهوش سازمانی ومولفه های آن درشرکت ذوب آهن اصفهان بود . استراتژی های زیرسیستم مدیریت دانش درسازمان یادگیرنده ازنظرمارکوارت عبارتنداز .۱: ایجادمسوولیت مشترک برای جمع آوری وانتقال دانش، .۲ کسب دانش بیرونی مربوطه به طورنظام مند، .۳ سازماندهی رخدادهای داخلی یادگیری، .۴ خلاقیت درتفکرویادگیری، .۵ تشویق نوآوری ودادن پاداش، .۶ آموزش کارکنان درزمینه ی ذخیره وبازیابی دانش، .۷ حداکثرسازی انتقال دانش درمرزهای سازمان، .۸ توسعه ی پایه ی دانش براساس نیازهای سازمانی ونیازهای یادگیری، .۹ ایجادمکانیزم هایی به منظورجمع آوری وذخیره ی یادگیری و .۱۰ تغییرسبک یادگیری مدرسه ای به یادگیری کاربردی درشغل . مولفه های هوش سازمانی مورد نظرآلبرخت عبارتنداز .۱: چشم اندازاستراتژیک، .۲ سرنوشت مشترک، .۳ میل به تغییر، .۴ روحیه، .۵ اتحادوتوافق، .۶ کاربرددانش
و .۷ فشارعملکرد . روش پژوهش حاضرازنوع توصیفی – همبستگی بوده است . نمونه های تحقیق شامل ۱۷۲ نفرازکارکنان سطوح شغلی کارشناس وکارشناسان ارشدشرکت ذوب آهن اصفهان بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . ابزارتحقیق شامل پرسشنامه مدیریت دانش مارکوارت باضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۰۱ و پرسشنامه هوش سازمانی
آلبرخت باضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۶۸ وپرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی بوده است . نتایج پژوهش نشان دادکه براساس ضریب همبستگی پیرسون علاوه بروجودرابطه مثبت ومعناداربین زیرسیستم مدیریت دانش وهوش سازمانی ( ضریب همبستگی ۰/۷۸۲ ودرسطح ) p<0/01 ،بین زیرسیستم مدیریت دانش وتمامی مولفه های هوش سازمانی رابطه مثبت ومعناداروجوددارد ( ضرایب همبستگی از ۰/۴۸۴ برای چشم اندازاستراتژیک معناداربوده است .). درنهایت، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام p<0/01 برای سرنوشت مشترک درسطح ۰/۷۳۷تا نشان دادکه ازبین مولفه های هوش سازمانی، سرنوشت مشترک،کاربرددانش واتحادوتوافق قادربه پیش بینی معنادار زیرسیستم مدیریت دانش درسازمان یادگیرنده هستند .