سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
نیلوفر اسماعیلی – دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
ملوک خادمی اشکذری – استادیار، روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
صبا حسنوندی – دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده:
هدف مطالعهی حاضر، بررسی رابطهی سبکهای دفاعی با ویژگیهای شخصیتی و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطهی شهر رشت است.تعداد چهارصد دانش آموز ۰۲۲ دختر، ۰۲۲ پسر با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به پرسشنامه سبکهای دفاعی، تست پنج عاملی شخصیت و پرسشنامهی سبک اسناد پاسخ دادند. دادههای پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد بررسیقرار گرفتند. نتایج نشان داد که سبکدفاعی رشدیافته با ویژگیهای شخصیتی برونگرایی، وظیفه شناسی و سبک اسناد خوشبین همبستگی مثبت ومعنادار دارد و سبک دفاعی رشدیافته به ترتیب بیشترین پیشبینی کنندگی را در ویژگیهای شخصیتی برونگرایی، وظیفهشناسی و سبک اسنادخوشبین داشته است و سبکدفاعی رشدنایافته به ترتیب بیشترین پیشبینی کنندگی را در ویژگی شخصیتی رواننژندی و سبک اسناد بدبین داشته است. همچنین، به طور کلی، نتایج این پژوهش مؤید آن است که توجه به نقش سبک های دفاعی در مطالعه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای اسناد افراد بسیار مهم است.