سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر حافظی مقدس – گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
علی کمک پناه – بخش عمران دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

نتایج آزمایشات نفوذ استاندارد و سرعت موج برشی بدست آمده از مطالعات ژئوتکتیکی ساختگاه های شبکه شتابنگاری کشور جهت تعیین روابط تجربی بین SPT , Vs مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از داده های فوق روابط نمایی زیر برای دو نوعخاک ریز دانه و درشت دانه بدست آمده است:
VS = 106N^0.41r=0/75(نهشته های ریز دانه)
VS = 75N^0.5r=0/84(نهشته های درشت دانه)