سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منیژه علوی – کارشناس ارشد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کامبیز پوشنه – استادیار دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
علی اکبر خسروی – مدیر گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

بهداشت بلوغ و نوجوانی یکی از ارکان اصلی بهداشت باروری است که باید مورد توجه قرارگیرد. تحقیقات در زمینه تغییرات جسمی و روحی دوران بلوغ، نیازسنجی و تشخیص مشکلات مرتبط با این بحران اهمیت خاص داشته و توجه به مقوله بهداشت بلوغ در دختران به سبب تاثیر آن در باروری آینده و تولد نسلی سالم بسیار پر اهمیت است. هدف: هدف اصلی از این پژوهش تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشآموزان در زمینهبهداشت بلوغ و ارتباط آن با میزان تحصیلات مادر بوده است. در این مطالعه تعداد ۳۸۶ دانش آموز دختر مقطع سوم راهنمایی تحصیلی در سال۸۳-۸۴ از ۵ منطقه آموزش و پرورش شهر تهران (شمال- جنوب- مرکز- غرب و شرق) بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای و طبقه ای انتخاب و با استفاده از سه پرسشنامه آگاهی، نگرشو عملکرد، اطلاعات در زمینه های بهداشت جسمانی و نیز روانی اجتماعی بلوغ جمع آوری و دادهها با استفاده از فنون توصیفی و تحلیلی آماری توسط نرم افزارSPSS توصیف و تحلیل شد. علیرغم ارتقائ آگاهی، نگرش و رفتار بهداشتی دانش آموزان نسبت به دهه قبل نیاز به آموزش همچنان وجود دارد