سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

منصوره امیریان زاده – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
مژگان امیریان زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
زهره یزدانی – کارشناسی روان شناسی

چکیده:

در آستانه هزاره سوم خانواده به عنوان زیربنایی ترین رکن جامعه معرفی می گردد و موردتوجه تمامی دست اندرکاران تعلیم و تربیتمی باشد استحکام و بنیان آن از ضروریات است،طلاق از جمله فاکتورهایی است که پایه های زیربنایی خانواده را متزلزل می کند و چه بساتأثیرات حاد برجامعه داشته باشد. بررسی رابطه بین طلاق و ارتباط آن با مشکلات جنسی از مباحثمهم جامعه است که توجه صاحب نظران واندیشمندان را به خود جلبمی کند. روابطجنسی شکل دهنده بخشی از ادراکات زوجین از همدیگر استو ادراکات جنسی در بین زوجین ارتباط مثبت با رفتارهایی دارد که نگهدارنده و تداوم بخشازدواج است. نتایج تحقیقات نشان( داده است که صمیمیت جنسی با صمیمیتعاطفی در ارتباط است( هاربین و گمبل، ۱۹۷۷ رابطه جنسی به منزله مینیاتور رابطه عمومی است. وجود جو دائمی خشونتو عصبانیت بینزوجین فرصت های شیرین و رمانتیکرا سلب کرده مجالی برای تحریکهوسجنسی و برقراری رابطه جنسی نمی ماند. هدف پژوهشحاضر بررسی رابطه بین طلاق و مشکلات جنسی می باشد که ابزار اندازه گیریدر این پژوهشپرسشنامه رضایت جنسی بوده است. این تحقیق بر روی ۱۲۰ زن مراجعه کننده به مرکز مشاوره و دادگاه خانواده شهر شیراز صورت گرفته است نتایج بدست آمده نشان داد:۵۹ احساسعصبانیت بعد از / ۶۸ ) وجود نداشته است در ۱ / تمایل روابط جنسی بین زنان( ۱ ۶۶ درصد / ۶۳ درصد از زنان از معاشقه لذت نمی برند و ۸ / فعالیت جنسی عنوان گردیده است ۹بعد از روابط جنسی محبت نمی بینند و به طور کلی میانگین رضایت جنسی در زنانی که در شرف طلاق بوده اند از زنانی که قصد طلاق نداشتند به مراتب کمتر بوده است همچنین زنانی کهاختلاف زناشویی ندارند رضایت زناشویی بیشتری نسبت به زنانی که اختلاف دارند را نشان داده اند. امید است تا بتوان با آموزشمهارت های جنسی به بهداشت روانی ازدواج، پایداری خانواده و رفع مشکلات زوجین کمکنمود و تأثیر آن را بر ابعاد مختلف زندگی خانوادگی و همچنین پیامدهای حاصله را در جامعه شاهد بود