سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام کریمی گوغری – عضو هیئت علمی بخش آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش آبیاری دانشگاه شیراز

چکیده:

روش مراتع و غنی بودن آنها با میزان بارندگی و چگونگی توزیع بارش رابطه تنگاتنگی دارد. همچنین در کشت دیم رطوبت موردنیاز گیاهمستقیما از نزولات جوی تامین می شود. در استان کرمان کشت دیم محدود ولی مرتع داری و دامپروری بسیار رونق دارد و سطح بسیار وسیعی از اراضی استان را مراتع تشکیل می دهند. با توجه به مطالب فوق در صورت امکان پیش بینی مقدار بارش سالانه و تشخیص اینکه فصل زراعی پر باران و یا کم بارانی در پیش روی خواهد بود مدیریت مزارع دیم و مراتع و برنامه ریزی مربوط به امور دام صحیح تر انجام خواهد شد. در این تحقیق با تجزیه و تحلیل آماری بارندگی بلند مدت روزانه ایستگاه های مختلف باران سنجی استان کرمان مشاهده گردید که فاصله زمانی وقوع ۵۰ میلی متر بارندگی از ابتدای پائیز (t50 ، حسب روز) با میزان بارندگی سالانه (؟؟) حسب میلی متر) رابطه ای معنی دار به شرح زیر دارد:
؟؟؟
همچنین در مناطقی از استان که دارای آمار بوده و میانگین دراز مدت بارندگی سالانه (؟؟ حسب میلی متر) وجود دارد می توان از رابطه زیر جهت پیش بینی مقدار بارندگی سالانه استفاده کرد.
؟؟
آزمون مدل های ارائه شده در ایستگاه فیروز آباد کرمان نشان می دهد که هر دو مدل روند پر آبی یا کم آبی سال زراعی را بخوبی دنبال می کنند و میزان خطا در مدل ساده دوم کمتر است.