سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
ابوذر صولت رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
ندا نفری – استادیار گروه مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن شمال
مجتبی گل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده:
امروزه منابع انسانی به عنوان یکی از عوامل مهم در حوادث مرتبط با ایمنی اطلاعات شناخته شده اند. بنابراین مباحث مرتبط با ایمنی اطلاعات از تمرکز محض بر حوزه تکنولوژی به سمت منابع انسانی گرایش یافته است. یکی از زمینه های موثر در این حوزه فرهنگ ایمنی می باشد که متاثر از عوامل مختلفی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و فرهنگ ایمنی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران می باشد. به منظور تعیین حجم نمونه در تحقیق از جدول جرسی مورگان استفاده شده است. با توجه به این مورد، حجم نمونه ۱۱۴ نفر انتخاب شده است. همچنین ابزار جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه بیان می گردد که روایی آن با استفاده از روایی محتوی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید می شود. در بررسی ارتباط بین متغیر های فرهنگ ایمنی با مدیریت دانش از طریق تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار AMOS ، وجود ارتباط معنی داری بین تولید، بکارگیری و انتشار دانش با رفتار ایمنی و همچنین ارتباط بین رفتار ایمنی با فرهنگ ایمنی اطلاعات تایید شده است.