سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شراره غفوری – مهندسین مشاور خاک و بتن ایران
علی ارومیه ای – دانشگاه تربیت مدرس, گروه زمین شناسی مهندسی

چکیده:

مسئلة تولید و انتقال رسوب از جمله دلایل عدیدة پرشدن مخازن سدها و کاهش راندمان آنهاست . صرف میلیونها ریال هزینه بابت انتقال و برداشت این رسوبات برای افزایش کارآیی سدها , لزوم توجه به مسئلة فرسایش را برای ما روشن میسازد. در شرایط جغرافیایی کشور ما که عمدتاً از آب و هوا ی خشک و نیمه خشک و کویری متأثر است و میزان بارندگی آن از ۱/۳ متوسط جهانی کمتر است و عدم تناسب زمانی و مکانی بارندگی ها نیز وجود دارد , حفظ و حراست آبها از طریق احداث سدهای مخزنی غیرقابل انکار است ولی با تبدیل رژیم رودخانه به دریاچه , تغییرات عمده ای حادث میشود که نتیجة آن برجای ماندن مواد جامد معلق با جریانهای آبی در مخازن و پیامدهای گوناگون آن است . همزمان با بهره برداری از مخزن , اثرات مخرب رسوبگذاری آغاز میشود . به همین لحاظ , این امر در کشور ما شایان توجه بسیار زیادی است و لزوم مطالعات علمی و تکنولوژیک پیشرفته در جهت حل مسائل رسوبی مورد تأیید همگان میباشد . حوضة آبریز کرج که تأمین کنندة قسمتی از آب شرب تهران بشمار می آید , در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است . با ارزیابی خطر فرسایش پذیری میتوان حجم برآورد سالیانة رسوبات به مخزن سد امیرکبیر را محاسبه کرد و عمر مفید سد را مورد ارزیابی قرار داد . همچنین با انجام این تحقیق مناطق مستعد برای فرسایش شناسائی شده و روشهای مناسب بهسازی و اصلاح زمین پیشنهاد داده شده است.