سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن اسدی – استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
محمد حسین قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش دانشگاه تهران
مسلم شریفی – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

یکی از بارزترین خصوصیات عصر حاضر تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در تمامی پدیده ها رخ می دهد و سازمانها و از جمله سازمانهای پویا و در حال تغییر ورزشی و محیطی که در آن قرار گرفته اند نیز از این موضوع مستثنی نبوده و در نتیجه رمز موفقیت سازمان های ورزشی امروزی انطباق با محیط بیرونی است و این مهم جز با تغییر در سطح مشارکت سازمانیکارکنان و افزایش قابلیت های آنها، میسر نخواهد شد. با توجه به اهمیت این دو موضوع در مدیریت سازمانهای ورزشی، در این پژوهش ارتباط میان انطباق پذیری سازمانی (ایجاد تغییر ،مشتری مداریو یادگیری سازمانی ) و مشارکت سازمانی(تیم گرایی ،توسعه قابلیت هاو توانمند سازی ) در بین کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و آزمونقرار گرفته است.