سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مینا علیزاده – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاداسلامی،واحداهواز، ایران.
بهنام مکوندی – استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی،واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
علیرضا حیدری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز.

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال ۳۳۳ می باشد. پژوهش حاضراز نوع همبستگی می باشد و نمونه آماری شامل ۲۲ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخابشدند. ابزار پژوهش، هوش هیجانی پترایدز و فورنهایم و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون QWL میباشد ؛نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعاتنشان داد که بین هوش هیجانی و خرده مقیاسهای آن و کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.