سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد خانه باد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
مریم سادات اخلاقی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حوضه آبریز رودخانه رادکان در شمال غرب چناران، شمال شرق ایران، قرار گرفته است. این رودخانه دارای بستر گراولی – ماسه ای با کانال منفرد و بار بستر بودهاز نوع رودخانه های ناموافق محسوب می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تغییرات اندازه ذرات بر اساس پیوستگی رسوبی و ارتباط آن باپارامترهای بافتی نظیر جور شدگی ، کج شدگی و کشیدگی می باشد. این پارامترها در ۲۶ ایستگاه از بالا دست به طرف پایین دست در این رودخانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تغییرات بافتی در طول این رودخانه پیچیده بوده و روند خاصی را در طول ۳۴/۵ کیلومتر نشان نمی دهند. این تغییرات مکن است با طرح های پیچیده ای هماه بوده که در چندین مرححله تکرار شده است. تمام فاکتورهای طبیعی (رودهای فرعی و منابع رسوب جانبی) و نیز فاکتورهای غیر طبیعی (مانند بندها) در تغییرات بافتی در این سیستم رودخانه ای موثر می باشند که ناپیوستگی ها را در ورند ریز شوندگی در مسیر رودخانه سبب شده است (۵ یا ۶ ناپیوستگی) . این ناپیوستگی ها منطبق بر ورود رودهای فرعی و منابع رسوب جانبی می باشند.