مقاله رابطه تجربي براي تعيين تخريب ناشي از ضربه رسوب بر حوضچه هاي آرامش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه تجربي براي تعيين تخريب ناشي از ضربه رسوب بر حوضچه هاي آرامش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سدهاي انحرافي
مقاله جريان واريزه اي
مقاله تخريب حوضچه آرامش
مقاله ضربه دانه رسوب و سدهاي اصلاحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني حبيب محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: الهي مسيح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله رابطه تجربي براي تعيين درصد خوردگي بتن حوضچه هاي آرامش سدهاي انحرافي و اصلاحي بر اثر ضربه رسوبات جريان واريزه را بررسي مي كند. بررسي پژوهش هاي پيشين نشان مي دهد كه در آزمايش هاي پژوهش هاي گذشته، مخلوطي از اثر ضربه و سايش آزمايش گرديده و رابطه تجربي نيز براي اثر ضربه و يا سايش ارايه نشده است و همچنين قطر دانه هاي رسوب نيز در حد قطرهاي رسوب متداول در جريان هاي واريزه اي نبوده و يا ضربات دانه هاي رسوب روي حوضچه خالي از آب بررسي شده است، بنابراين در اين پژوهش، رابطه تجربي پيشنهاد شده است كه اثر ضربه رسوبات درشت دانه جريان واريزه اي روي دال هاي بتني حوضچه هاي آرامش با وجود عمق پاياب را تعيين مي كند. در اين پژوهش، ابتدا تحليل ابعادي صورت گرفته و سپس ۱۳۵ نمونه بتني آزمايش شده است. آزمايش روي نمونه هاي بتني با سه عيار سيمان و پنج عمق گوناگون آب پاياب و به سه قطر مختلف رسوب واريزه اي انجام شده و خوردگي ناشي از ضربات متوالي دانه رسوب اندازه گيري و ثبت شده است. سپس همبستگي يک متغيره و چند متغيره براي تخمين درصد خوردگي حوضچه در اثر ضربات رسوب بررسي و در نهايت بر اساس ميانگين مربعات خطاهاي هر يک از روابط تجربي، رابطه تواني چند متغيره پيشنهاد شده است. بررسي همبستگي بين عامل هاي بي بعد نشان مي دهد که درصد خوردگي حوضچه آرامش با انرژي پتانسيل دانه هاي رسوب و نسبت سرعت برخورد دانه رسوب به بتن حوضچه آرامش به سرعت برخورد سطح آب، بستگي دارد. نتايج پژوهش حاضر مي تواند در برآورد عمر مفيد سدهاي انحرافي و سدهاي اصلاحي بتني در مقابل سيلاب هاي واريزه اي استفاده شود.