مقاله رابطه ترکيب بيوشيميايي و بازدهي فيله با اندازه ماهي کپور درياي خزر (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: رابطه ترکيب بيوشيميايي و بازدهي فيله با اندازه ماهي کپور درياي خزر (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيب بيوشيميايي
مقاله اندازه ماهي
مقاله کپور درياي خزر (Cyprinus carpio)
مقاله بازدهي فيله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان پور بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي رابطه ترکيب بيوشيميايي و بازدهي فيله با اندازه ماهي کپور درياي خزر (Cyprinus carpio) صورت گرفت. بدين منظور ۵۸ عدد ماهي تهيه و مورد آناليز قرار گرفت. نتايج نشان داد که بين اندازه ماهي و محتواي رطوبت فيله آن رابطه رگرسيوني معکوس برقرار بود، اما بين اندازه با محتواي چربي، انرژي و بازدهي فيله در وزن تر رابطه رگرسيوني مثبت وجود داشت. بين اندازه ماهي و محتواي پروتئين و خاکستر فيله نيز رابطه اي وجود نداشت. محتواي رطوبت فيله با محتواي چربي، پروتئين و انرژي رابطه رگرسيوني معکوس داشت. نتايج نشان داد که اندازه ماهي با محتواي چربي و بازدهي فيله در وزن خشک رابطه رگرسيوني مثبت دارد. پارامترهايي از فيله که با اندازه ماهي و ميزان رطوبت آن داراي رابطه هستند، بدون هزينه بالا و به سرعت جهت اهداف مورد نظر قابل اندازه گيري خواهد بود.