مقاله رابطه تفکر خلاف واقع و کيفيت زندگي در بين دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه تفکر خلاف واقع و کيفيت زندگي در بين دانشجويان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر خلاف واقع
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: خشوعي مهديه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، رابطه ابعاد تفکر خلاف واقع با کيفيت زندگي در دانشجويان، مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور، ۱۸۳ دانشجو با روش تصادفي خوشه اي از دانشگاه اصفهان، انتخاب و با مقياس تفکر خلاف واقع براي حوادث منفي و پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج، نشان داد که تفکر رو به بالا خود ارجاع با سلامت جسماني، رابطه مثبت؛ تفکر رو به پايين بدون ارجاع با سلامت جسماني، سلامت رواني و سلامت محيط، رابطه منفي و تفکر رو به بالا ديگر ارجاع و تفکر رو به بالا بدون ارجاع با سلامت جسماني، سلامت رواني روابط اجتماعي و سلامت محيط، همبستگي منفي دارند. تحليل رگرسيون نشان داد که تفکر رو به بالا خود ارجاع، توان پيش بيني سلامت جسماني، سلامت رواني، روابط اجتماعي و سلامت محيط؛ تفکر رو به بالا خود ارجاع، توان پيش بيني سلامت جسماني، سلامت رواني و سلامت محيط و تفکر رو به پايين بدون ارجاع، توان پيش بيني سلامت محيط را دارند.