مقاله رابطه تكانشگري و احساس تنهايي با ميزان استفاده از تلفن همراه در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: رابطه تكانشگري و احساس تنهايي با ميزان استفاده از تلفن همراه در دانشجويان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تكانشگري
مقاله احساس تنهايي
مقاله اعتياد به تلفن همراه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فرح
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين ويژگي تكانشگري و احساس تنهايي با ميزان استفاده از تلفن همراه در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز بود. حجم نمونه شامل ۲۰۰ نفر (۱۰۰زن، ۱۰۰مرد) كه به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي از بين دانشجويان مشغول به تحصيل در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده شامل مقياس تكانشگري بارت (BIS-11)، پرسشنامه احساس تنهايي UCLA، پرسشنامه اعتياد تلفن همراه MPAI بودند. نتايج نشان داد كه بين تكانشگري و احساس تنهايي با ميزان استفاده از تلفن همراه رابطه معني داري مثبتي وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه از ميان متغيرهاي پيش بين فقط تكانشگري پيش بيني كننده ميزان استفاده از تلفن همراه است.