مقاله رابطه تماشاي آگهي هاي تبليغاتي تلويزيون با الگوي مصرف در کودکان و نوجوانان تهراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: رابطه تماشاي آگهي هاي تبليغاتي تلويزيون با الگوي مصرف در کودکان و نوجوانان تهراني
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگهي آموزشي
مقاله آگهي بازرگاني
مقاله الگوي مصرف
مقاله تلويزيون
مقاله كودكان و نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعدي پور اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي رابطه تماشاي آگهي هاي تبليغاتي تلويزيون با الگوي مصرف در کودکان و نوجوانان شهر تهران پرداخته است. گروه نمونه اين پژوهش که با روش پيمايشي انجام شده است، ۷۳۴ نفر از كودكان و نوجوانان (۳۶۹ پسر و ۳۶۵ دختر) ۷ تا ١٤ سال تهراني و والدينشان بوده اند که به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده هاي پژوهش با استفاده از روش هاي آماري آزمون همبستگي پيرسون، تحليل واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي توکي مورد پردازش قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد، بين ميزان تماشاي آگهي هاي بازرگاني تلويزيون و ميزان استفاده از «مواد خوراکي»، «لوازم و وسايل» و «مکان هاي خدماتي و تفريحي»، رابطه مثبت وجود دارد. همچنين، با افزايش ميزان تماشاي آگهي هاي آموزشي تلويزيون، ميزان رفتار «صرفه جويي و رعايت مسايل ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي» افزايش يافته است.