مقاله رابطه تنظيم هيجاني، فراشناخت و خوش بيني با اضطراب امتحان دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۷ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: رابطه تنظيم هيجاني، فراشناخت و خوش بيني با اضطراب امتحان دانشجويان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنظيم هيجاني
مقاله فراشناخت
مقاله خوش بيني
مقاله اضطراب امتحان
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احتشام زاده پروين
جناب آقای / سرکار خانم: حلاجاني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه تنظيم هيجاني، فراشناخت و خوش بيني با اضطراب امتحان در دانشجويان تحصيلات تكميلي واحد علوم و تحقيقات خوزستان بود. نمونه اين پژوهش شامل ۴۴۰ نفر از دانشجويان بودند كه به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه تنظيم هيجاني، پرسشنامه حالت فراشناختي، مقياس خوش بيني و پرسشنامه اضطراب امتحان استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود و نتايج تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه در سطح معني داري p<0.0001 نشان داد كه بين تنظيم هيجاني و اضطراب امتحان رابطه مثبت معني دار وجود دارد. اما بين فراشناخت و اضطراب امتحان و همچنين بين خوش بيني و اضطراب امتحان رابطه منفي معني دار وجود دارد. همين طور يافته ها نشان داد كه بين تنظيم هيجاني، فراشناخت و خوش بيني با اضطراب امتحان رابطه چندگانه وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه تنظيم هيجاني بهترين پيش بيني كننده اضطراب امتحان مي باشد.