مقاله رابطه تنظيم هيجاني، فشارزاهاي رواني زندگي و تصوير از بدن با اختلالات خوردن در زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: رابطه تنظيم هيجاني، فشارزاهاي رواني زندگي و تصوير از بدن با اختلالات خوردن در زنان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنظيم هيجاني
مقاله فشارزاهاي رواني زندگي
مقاله تصوير بدني
مقاله اختلالات تغذيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه تنظيم هيجاني، فشارزاهاي رواني زندگي و تصوير از بدن با اختلالات تغذيه در زنان شهر اهواز بود. جامعه مورد نظر ۱۴۵ نفر از زنان شهر اهواز بود که به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب و با پرسشنامه هاي تنظيم هيجاني، پرسشنامه فشار رواني، پرسشنامه تصوير بدني و پرسشنامه اختلالات تغذيه مورد آزمون قرار گرفتند. تحليل رگرسيون چند گانه نشان داد که بين فشار رواني و اختلالات تغذيه و مولفه هاي آن در زمينه بي اشتهايي رواني و پراشتهايي رواني، رابطه مثبت معني دار و همچنين بين تصوير بدني و اختلالات تغذيه، رابطه منفي معني داري وجود دارد.