مقاله رابطه تنيدگي مادر و اختلالات رفتاري و عاطفي کودک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: رابطه تنيدگي مادر و اختلالات رفتاري و عاطفي کودک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنيدگي والديني
مقاله اختلالات رفتاري و عاطفي کودکان
مقاله مادران و کودکان خردسال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي فر راشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي ارتباط بين تنيدگي مادران با اختلالات رفتاري و عاطفي در کودکان است. براي اين منظور، نمونه اي به حجم ۱۰۰ نفر از مادران شهر تربت جام با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب و با شاخص تنيدگي والدين و پرسشنامه مرضي کودکان مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج، نشان داد که بين ميزان سطوح تنيدگي والديني و اختلالات رفتاري و عاطفي کودکان ارتباط معناداري وجود دارد. تحليل رگرسيون چندگانه نيز نشان داد که اثر اصلي تنيدگي والدين بر اختلالات عاطفي و رفتاري کودکان، معنادار است.