مقاله رابطه توانمندسازي و تعهد شغلي مديران در مدارس متوسطه استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: رابطه توانمندسازي و تعهد شغلي مديران در مدارس متوسطه استان سمنان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي
مقاله تعهد شغلي
مقاله تعهد سازماني
مقاله مدرسه متوسطه
مقاله مدير مدرسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني نادر
جناب آقای / سرکار خانم: مطهري اشرف السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه توانمندسازي مديران و تعهد شغلي آنان بود. پژوهش به شيوه توصيفي (همبستگي) انجام شد. نمونه تحقيق ۱۳۵ نفر از مديران مدارس متوسطه (۷۲ زن و ۶۳ مرد) بودند. براي گردآوري داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد. توانمندسازي مديران با استفاده از پرسشنامه سنجش توانمندسازي شرت و رينهارت (۱۹۹۲) شامل ۶ بعد (تصميم گيري، رشد حرفه اي، مقام و منزلت، خودمختاري، تاثيرگذاري و خوداثربخشي) و تعهد شغلي با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل ۴ بعد (تعهد حرفه اي، تعهد سازماني، پايبندي به ارزشهاي کار و مشارکت شغلي) سنجيده شد. داده هاي گردآوري شده با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که بين توانمندسازي مديران و تعهد شغلي آنان رابطه معنادار وجود دارد (P<0/05)، بدين صورت که بين سه بعد توانمندسازي (رشد حرفه اي، مقام و منزلت و تصميم گيري) با تعهد شغلي رابطه معنادار وجود دارد(P<0/05) . همچنين بين توانمندسازي و سه بعد تعهد شغلي (وابستگي حرفه اي، وابستگي سازماني و پايبندي به ارزشهاي کار) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(P<0/05) . نتيجه تحليل رگرسيون نيز نشان داد که ابعاد توانمندسازي (بجز خودمختاري) پيش بيني کننده هاي معناداري براي تعهد شغلي هستند .(P<0/05)