مقاله رابطه تيپ شخصيتي C، منبع کنترل و سخت رويي در بيماران مبتلا به سرطان و افراد عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: رابطه تيپ شخصيتي C، منبع کنترل و سخت رويي در بيماران مبتلا به سرطان و افراد عادي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله تيپ شخصيتي C
مقاله منبع کنترل
مقاله سخت رويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي اسمرود فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: جمهري فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از موضوعاتي که ذهن محققان را در حيطه روانشناسي سلامت به خود مشغول کرده است بررسي ويژگي هاي شخصيتي افراد مبتلا به بيماري سرطان است. در اين راستا پژوهش حاضر به بررسي مقايسه اي تيپ شخصيتي C، منبع کنترل و سخت رويي در بيماران مبتلا به سرطان و افراد عادي مي پردازد.
روش: بدين منظور، ۶۰ نفر از مراجعه کنندگان به بيمارستان امام خميني تهران (انستيتو کانسر تهران) با استفاده از نمونه گيري در دسترس و ۶۰ نفر از کارکنان اداري دانشگاه به روش تصادفي انتخاب گرديد و آزمونهاي تيپ شخصيتي C، سخت رويي و منبع کنترل روي بر روي آنها اجرا شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که تيپ شخصيت C و منبع کنترل در زنان و مردان مبتلا به سرطان بالا بوده و ميزان سخت رويي در اين افراد پايين است.
نتيجه گيري: يافته ها بيانگر آن است که افراد مبتلا به سرطان در مقايسه با افراد عادي از تيپ شخصيتي C، منبع کنترل بيروني بالاتر و سخت رويي پايين تري برخوردارند.