سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سعید بختیارپور – استادیار، روانشناسی عمومی گروه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران
سحر نصیرپور – کارشناس ارشد، روانشناسی عمومیدانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و امیدواری با وضعیت ناتوانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه شامل ۱۵۰ نفر از بیماران مراجعه کننده به انجمن ام اس استان خوزستان بودند. که به صورت داوطلبانه با این طرح تحقیقی همکاری نمودند. ابزارهای بکار رفته در این تحقیق عبارتند از تیپ نمای مایرز بریگز، مقیاس امید اسنایدر و مقیاس نمره بندی وضعیت ناتوانی فیزیکی به صورت گسترده(EDSS). نتایج تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تیپ های شخصیتی با وضعیت ناتوانی ، همچنین بین امیدواری و وضعیت ناتوانی ، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها امیدواری نقش مؤثری در پیش بینی وضعیت ناتوانی دارد.