مقاله رابطه جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني در شرکت گاز استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: رابطه جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني در شرکت گاز استان کردستان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه پذيري
مقاله جامعه پذيري سازماني
مقاله روش هاي جامعه پذيري
مقاله تعهد سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شائمي برزكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري ژيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه پذيري سازماني نقش حياتي در مراحل اوليه استخدام نقش مهمي دارد. تحقيقات نشان داده جامعه پذيري، اثرات منفي انتظارات برآورد نشده کارکنان بر اثربخشي کلي سازماني را کاهش مي دهد، از جمله تعهد کارکنان، مشکل اساسي بسياري از شرکت ها ست. هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي رابطه جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني در شرکت گاز استان کردستان بوده است. حجم نمونه آماري، ۱۹۰ آزمودني بود كه به شكل تصادفي ساده انتخاب شدند. براي گردآوري داده هاي پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد برگرفته از مدل جامعه پذيري جونز و تعهد سازماني آلن و مي ير استفاده شد. براي روايي هر دو پرسشنامه از نظر چند تن از صاحب نظران مديريت منابع انساني و رفتار سازماني بهره گرفته شد و براي سنجش ميزان پايايي نيز از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد، که آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه جامعه پذيري سازماني ۰٫۸۵ و تعهد سازماني ۰٫۸۲ به دست آمد. نتايج آزمون همبستگي نشان داد بين جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و نتايج تحليل رگرسيون نشان داد دو روش ثابت و تاييد جامعه پذيري سازماني، پيش بيني كننده هاي قوي تري براي تعهد سازماني هستند.