سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد فرشباف – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکن
عباس سروش – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی

چکیده:

این مقاله رابطه جدیدی برای محاسبه نرخ صعود موئینگی آب در محیطهای متخلخل مانند خاک در طول زمان ارائه می دهد. رابطه جدید در سه مورد با رابطه معروف ترزاقی متفاوت می باشد:۱) برای خاک واقع در بالای سطح آزاد آب نفوذپذیری غیر اشباع را در نظر می گیرد،۲) از آنجا که نفوذ پذیری خاک غیر اشباع تابعی از مکش توده ای است، در هر لحظه از صعود آب معادله جریان با شرایط اولیه و مرزی معلوم در ناحیه موئینگی حل شده و مقدار مکش در تراز جبهه موئینگی بدست می آید ۳) مکش اولیه ناشی از غیر اشباع بودن خاک ( در صورت وجود) قبل از صعود موئینگی را درنظر می گیرد. رابطه جدید ارتفاع صعود موئینگی در خاکها را دقیقتر و واقعی تر محاسبه می کند. از رابطه جدید برای محاسبه نرخ صعود موئینگی در برخی از مدلهای آزمایشگاهی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده انطباق نسبتا خوبی را بین نتایج حاصل از حل رابطه و نتایج ثبت شده در طول آزمایشها نشان می دهد.