مقاله رابطه جهاني شدن با توزيع درآمد در ايران آزمون فرضيه کوزنتس، استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۳۷ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: رابطه جهاني شدن با توزيع درآمد در ايران آزمون فرضيه کوزنتس، استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استالپر ـ ساموئلسون و ماندل
مقاله توزيع درآمد
مقاله جهاني شدن
مقاله درجه باز بودن تجاري
مقاله ضريب جيني
مقاله فرضيه کوزنتس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فتوره چي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: ارتباط جهاني شدن و توزيع درآمد از موضوعات مهم اقتصادي است که توجه اقتصاددانان، به خصوص اقتصادانان توسعه، را به خود جلب کرده و راجع به آن نظرات گوناگوني ابراز شده است. در اقتصاد ايران آگاهي از ارتباط جهاني شدن و توزيع درآمد، به دليل اهميتي که مبحث عدالت اجتماعي در مباني ارزشي دارد و نيز وجود حساسيت هاي اجتماعي در اين زمينه، اهميت ويژه اي دارد.
روش: در مقاله حاضر با استفاده از اطلاعات و آمار سال هاي ۱۳۴۹تا ۱۳۸۶ و بر اساس برآورد مدل هاي رگرسيوني، براي مناطق شهري و روستايي و کل کشور ارتباط بين جهاني شدن و توزيع درآمد تبيين مي شود.
يافته ها: تخمين مدل ها نشان مي دهد در ايران با افزايش GNP، نابرابري ابتدا افزايش و سپس کاهش مي يابد. (فرضيه کوزنتس) افزايش باز بودن تجاري به کاهش نابرابري درآمد در کل کشور و مناطق شهري منجر مي شود (فرضيه استالپر ـ ساموئلسون)، اما در مورد مناطق روستايي، باز بودن تجاري تاثيري بر توزيع درآمد ندارد. افزايش FDI نيز تاثيري بر توزيع درآمد در ايران ندارد (رد فرضيه ماندل).
نتايج: نتايج حاصل از تخمين حاکي از تأييد فرضيه کوزنتس و استالپر ـ ساموئلسون و رد فرضيه ماندل است.