مقاله رابطه جو سازماني با ويژگي هاي شخصيتي کارکنان بيمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت سلامت از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: رابطه جو سازماني با ويژگي هاي شخصيتي کارکنان بيمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو سازماني
مقاله بيمارستان
مقاله کارکنان
مقاله ويژگي هاي شخصيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني حموله مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکي واحد عزيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درک کارکنان از بيمارستان خود، جو سازماني آن را شکل مي دهد. متداولترين عامل دروني اثرگذار روي جو بيمارستان، ويژگي هاي شخصيتي کارکنان است. هدف اين پژوهش تعيين ارتباط جو سازماني با ويژگي هاي شخصيتي کارکنان بيمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد بود.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي همبستگي است. نمونه آماري ۱۲۰ نفر از کارکنان بيمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد است که از طريق نمونه گيري در دسترس از کارکنان آن بيمارستان در سال ۱۳۸۷ انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده پرسشنامه شخصيت آيزنک در ابعاد چهارگانه درون گرايي، برون گرايي، ثبات هيجاني و روان رنجوري و پرسشنامه جو سازماني در ابعاد ششگانه حمايتي، دستوري، تحديدي، همکارانه، متعهدانه و غيرمتعهدانه بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آزمونهاي آماري مجذور کا و تي استفاده شد.
يافته ها: بين ويژگي هاي شخصيتي کارکنان در هر يک از ابعاد چهارگانه با جو سازماني بيمارستان (باز و بسته) رابطه اي وجود نداشت. بين ابعاد چهارگانه شخصيت با ابعاد جو سازماني به جز بعد غيرمتعهدانه رابطه اي مشاهده نشد. يافته ها بيانگر وجود رابطه بين ابعاد چهارگانه شخصيت با يکديگر بود.
نتيجه گيري: کارکنان برونگراتر، از جو بيمارستاني متعهدانه تري برخوردارند. مديران بيمارستان ها مي توانند شناخت بيشتري درباره ويژگي هاي شخصيتي کارکنان براي انتخاب و گزينش بهتر آنها به دست آورند.