مقاله رابطه جو عاطفي خانواده، خودپنداره، عزت نفس و پايگاه اقتصادي اجتماعي بر شكل گيري هويت جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: رابطه جو عاطفي خانواده، خودپنداره، عزت نفس و پايگاه اقتصادي اجتماعي بر شكل گيري هويت جوانان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو عاطفي خانواده
مقاله خودپنداره
مقاله عزت نفس
مقاله پايگاه اقتصادي – اجتماعي هويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجارپوراستادي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، به منظور بررسي رابطه جو عاطفي خانواده، خودپنداره، عزت نفس و پايگاه اقتصادي – اجتماعي با شكل گيري هويت، ۱۵۶ آزمودني با روش نمونه گيري تصادفي در سه سطح وضعيت اقتصادي – اجتماعي بالا، متوسط و پايين از بين جوانان شهرستان اسلامشهر انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج، نشان داد که افراد داراي جو عاطفي خانوادگي مساعد، خودپنداره مثبت، عزت نفس بالا و پايگاه اقتصادي – اجتماعي بالا داشته و از نظر شكل گيري هويت بهتر از سايرين هستند. همچنين، معلوم شد كه جنسيت و دانشجو بودن يا نبودن آزمودني ها در شكل گيري هويت آنها تاثيري ندارد و با افزايش سن، هويت يابي آنها نيز بيشتر مي شود.