مقاله رابطه جو نظام آموزش عالي و پرورش روحيه کارآفريني دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۷۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: رابطه جو نظام آموزش عالي و پرورش روحيه کارآفريني دانشجويان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو سازماني
مقاله نظام آموزش عالي
مقاله روحيه کارآفريني
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي شهميرزادي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: عدلي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جو سازماني انعکاسي از ارزش ها و عقايد در محيط کار است که تاثيرات معني داري بر رفتار کارکنان مي گذارد. اين پژوهش به بررسي رابطه جو نظام آموزش عالي و پرورش روحيه کارآفريني دانشجويان پرداخت. روش پژوهش توصيفي _ همبستگي بود و مشارکت کنندگان ۳۶۴ نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي بودند. ابزار جمع آوري داده ها دو پرسشنامه جو سازماني و کارآفريني بود، براي توصيف داده ها از آمار توصيفي و استنباطي شامل آزمون هاي همبستگي و رگرسيون گام به گام با نرم افزار Spss استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد فرضيه هاي ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ تاييد شدند و فرضيه ۲ رد شد. يافته هاي پژوهش نشان داد بين جو باز – ايجاد روحيه بالا، صميميت و پرورش روحيه کارآفريني و فعاليت هاي خلاقانه دانشجويان رابطه مثبتي وجود دارد.