مقاله رابطه حاکميت شرکتي و سود مشمول ماليات شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۶۵ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: رابطه حاکميت شرکتي و سود مشمول ماليات شرکت ها
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاکميت شرکتي
مقاله اعضاي غيرموظف هيات مديره
مقاله سهامداران نهادي
مقاله نقش ترکيبي مدير عامل
مقاله سود مشمول ماليات ابرازي
مقاله سود مشمول ماليات قطعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباجاني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، رابطه بين حاکميت شرکتي و سود مشمول ماليات ارزيابي شده است. اين ارزيابي از طريق بررسي رابطه بين برخي از معيارهاي مهم حاکميت شرکتي شامل درصد اعضاي غيرموظف در ترکيب هيات مديره، نقش ترکيبي مديرعامل (دو گانگي وظايف مديرعامل) و سهامداران نهادي با درصد اختلاف بين سود مشمول ماليات ابرازي و قطعي صورت گرفته است. اين موضوع با استفاده از داده هاي استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوي سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده هاي مالياتي ۸۲ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضيه هاي تحقيق با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه، آزمون t براي يک ميانگين و تحليل رگرسيون آزمون شده است. نتايج تحقيق، بيانگر عدم تفاوت معنادار بين ميانگين درصد اختلاف سود مشمول ماليات ابرازي و قطعي در گروه شرکت هايي که معيارهاي حاکميت شرکتي را دارا هستند، با گروه شرکت هايي که معيارهاي حاکميت شرکتي را دارا نيستند، بوده است. اين در حالي است که در هر دو گروه شرکت ها، درصد اختلاف بين سود مشمول ماليات ابرازي و قطعي معنادار بوده است.