مقاله رابطه حرمت خود جمعي و هويت ملي در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۹۶ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: رابطه حرمت خود جمعي و هويت ملي در دانشجويان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرمت خود جمعي
مقاله دانشجويان
مقاله هويت ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي تبار مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اناري آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: ملحي الناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعيين جهت و شدت رابطه حرمت خود جمعي و احساس هويت ملي است.
روش: روش پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل کليه دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه اراک بود. ۲۲۵ دختر و ۱۹۵ پسر دانشجوي کارشناسي دانشگاه اراک به روش نمونه گيري خوشه اي از ۴ دانشکده انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي مقياس حرمت خود جمعي لاهتانن و کراکر (۱۹۹۲) و پرسشنامه هويت ملي و نفي هويت ملي (۱۳۷۴) پاسخ دادند.
يافته ها: يافته ها نشان داد رابطه بين هويت ملي و حرمت خود جمعي مثبت و معنادار و رابطه ميان نفي هويت ملي و حرمت خود جمعي منفي و معنادار است. افزون بر اين، رابطه هويت ملي با خرده مقياس حرمت خود خصوصي نيز مثبت و معنادار و رابطه ميان نفي هويت ملي و خرده مقياس هاي حرمت خود خصوصي و هويت منفي و معنادار بود.
نتيجه گيري: با افزايش هويت ملي، مي توان حرمت خود جمعي و در نتيجه احساس بهزيستي روان شناختي را افزايش داد.