مقاله رابطه خدمات برون دانشگاهي با بهره وري پژوهشي و عملكرد تدريس اعضاي هيات علمي كشاورزي (مطالعه موردي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: رابطه خدمات برون دانشگاهي با بهره وري پژوهشي و عملكرد تدريس اعضاي هيات علمي كشاورزي (مطالعه موردي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات برون دانشگاهي
مقاله بهره وري پژوهشي
مقاله عملكرد تدريس
مقاله اعضاي هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي حسام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به منظور بررسي رابطه خدمات برون دانشگاهي با بهره وري پژوهشي و عملكرد تدريس اعضاي هيات علمي انجام شد. جامعه‌ آماري تحقيق شامل ۹۵ نفر از اعضاي هيات علمي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران بود. داده هاي مربوط به خدمات برون دانشگاهي از طريق پرسشنامه و اطلاعات مربوط به بهره وري پژوهشي و عملكرد تدريس از طريق اسناد و مدارك جمع آوري شد. نتايج تحقيق نشان داد كه بين خدمات برون دانشگاهي با بهره وري پژوهشي و عملكرد تدريس رابطه معني داري وجود ندارد. همچنين نتايج حاصل از تحقيق حاكي از عدم تفاوت معني دار خدمات برون دانشگاهي، بهره وري پژوهشي و عملكرد تدريس اعضا هيات علمي از نظر جنسيت، سابقه اشتغال، وضعيت استخدام، سن و رشته ي تحصيلي مي باشد. در اين بررسي رابطه معني داري در سطح يك درصد بين بهره وري پژوهشي و مرتبه علمي t=0.602**، ميزان تحصيلات z=0.001** و دانشگاه محل تحصيل t=0.000** مشاهده گرديد ولي از نظر خدمات برون دانشگاهي و عملكرد تدريس تفاوت معني داري بين اين عوامل بدست نيامد.