مقاله رابطه خلاقيت و بهزيستي ذهني در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: رابطه خلاقيت و بهزيستي ذهني در دانشجويان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله بهزيستي ذهني
مقاله ضريب همبستگي پيرسون
مقاله رگرسيون گام به گام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيوسته گر مهرانگيز
جناب آقای / سرکار خانم: دستجردي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: دهشيري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توجه به احساس بهزيستي يا رضامندي افراد و رابطه آن با خلاقيت امري ضروري است. موفقيت فعاليت هاي دانشجويان نيز مي تواند تا حد زيادي به دارابودن احساس رضامندي از كيفيت زندگي شان و نيز خلاقيت آنها بستگي داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين خلاقيت و بهزيستي ذهني در دانشجويان دانشگاه الزهرا (س) انجام شد.
روش: اين پژوهش همبستگي روي ۳۰۰ نفر از دانشجويان دانشگاه الزهرا (س) كه در سال ۱۳۸۸ به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. براي ارزيابي خلاقيت از پرسش نامه خلاقيت عابدي و براي سنجش بهزيستي ذهني از پرسش نامه بهزيستي ذهني بزرگسالان كه ابعاد هيجاني، روان شناختي و اجتماعي بهزيستي ذهني را ارزيابي مي كند، استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام با نرم افزار SPSS 13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميان خلاقيت و بهزيستي ذهني (r=0.46؛ p<0.01) رابطه معني داري در جهت مثبت وجود داشت. در تحليل رگرسيون گام به گام از ميان مولفه هاي خلاقيت، سيالي به همراه انعطاف پذيري در مجموع %۲۵ واريانس بهزيستي ذهني را به خود اختصاص دادند. ساير مولفه هاي خلاقيت نقش مهمي در پيش بيني بهزيستي ذهني و ابعاد آن نداشتند.
نتيجه گيري: داشتن روحيه اي شاد و رضايت از شرايط زندگي مي تواند بر ايجاد اعمال و بينش هاي نو و اصيل تاثير مهمي داشته باشد. همچنين هيجان هاي مثبت خود مي توانند از همين اعمال و بينش هاي نو خلق شوند.