مقاله رابطه خودکارآمدي با انگيزه پيشرفت در دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: رابطه خودکارآمدي با انگيزه پيشرفت در دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه پيشرفت
مقاله خود کارآمدي
مقاله دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيان فرد مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: احقر قدسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه خود کار آمدي در ابعاد پنج گانه خود تنظيمي، خودباوري، خود رهبري، خود سنجي و خود تهييجي با انگيزه پيشرفت در دانش آموزان دختر بود.
روش: روش پژوهش همبستگي و نمونه گيري به روش تصادفي چند مرحله اي بود. به اين منظور ۳۴۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي شهر تهران انتخاب و به آزمون خود کار آمدي و انگيزه پيشرفت هرمنس (۱۹۷۰) پاسخ دادند. داده هاي پژوهش با روش رگرسيون چند متغيره تحليل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد خود کار آمدي در چهار بعد خود رهبري، خود تنظيمي، خود تهييجي و خوباوري با انگيزه پيشرفت رابطه دارد. اما در بعد خود سنجي، خود کارآمدي با انگيزه پيشرفت رابطه اي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به اين که خودکارآمدي با انگيزه پيشرفت ارتباط دارد، مي توان با افزايش خودکارآمدي از طريق اعمال روش هاي مناسب تربيتي و غني کردن محيط پرورشي، انگيزه پيشرفت را ارتقا داد.