مقاله رابطه خودکارآمدي با هوش هيجاني و حمايت اجتماعي ادراک شده در دانشجويان دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۴۶ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: رابطه خودکارآمدي با هوش هيجاني و حمايت اجتماعي ادراک شده در دانشجويان دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدي
مقاله هوش هيجاني
مقاله حمايت اجتماعي ادراک شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: قائدي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري زردخانه سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نصرت آبادي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خانواده و محيط اجتماعي نقش مهمي در پرورش استعدادها و سلامت داشته و باور به خودکارآمدي را ارتقا مي بخشد. نظريه خودکارآمدي بر اين فرض مبتني است که باور افراد در مورد توانايي ها و استعدادهايشان اثرات مطلوبي بر اعمال آنها داشته و مهم ترين عامل تعيين کننده رفتار است. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه هوش هيجاني و حمايت اجتماعي با خودکارآمدي انجام گرفت.
روش تحقيق: روش پژوهش از نوع توصيفي تحليلي بود و جامعه آماري اين پژوهش کليه دانشجويان دختر و پسر مشغول به تحصيل در دانشگاه تهران در سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ بود. ۲۹۶ دانشجو (۱۹۱ دختر و ۱۰۵ پسر) با ميانگين سني ۲۱٫۶ سال به صورت تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش تجزيه و تحليل عاملي و رگرسيون مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که خودکارآمدي با کليه مولفه هاي هوش هيجاني و حمايت اجتماعي ادراک شده، رابطه مستقيم و معني دار دارد. هوش هيجاني و حمايت اجتماعي به ترتيب حدود ۲۳ درصد و ۱۵ درصد از واريانس خودکارآمدي را تبيين کردند و همبستگي مشترک مولفه هاي هوش هيجاني و حمايت اجتماعي با خودکارآمدي برابر ۰٫۳۷ بود. از بين مولفه هاي هوش هيجاني، ادراک هيجاني توانست به تنهايي حدود ۴۰ درصد از واريانس خودکارآمدي را تبيين کند. مولفه هاي حمايت اجتماعي، حمايت خانواده و دوستان روي هم ۱۵ درصد از واريانس خودکارآمدي را تبيين کردند و حمايت خانواده بالاترين ضريب همبستگي را با خودکارآمدي داشت. با کنترل اثر مولفه هاي حمايت اجتماعي، رابطه بين مولفه هاي هوش هيجاني و خودکارآمدي همچنان معني دار ماند. پس از کنترل ادراک هيجاني، ديگر رابطه اي بين مولفه هاي حمايت اجتماعي ادراک شده با خودکارآمدي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: يافته ها مبين آن است که از بين مولفه هاي هوش هيجاني، ادراک هيجاني نقش مهمتري در تبيين پراکندگي خودکارآمدي دارد و خودکارآمدي، هوش هيجاني و حمايت اجتماعي رابطه معني دار و متقابل دارند. پژوهش حاضر نقش محيط پرورشي را در ارتقاي خودکارآمدي و هوش هيجاني مورد تاييد قرار داد.