سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
منوچهر فلاح – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بیرجند
صدیقه صفایی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان
شکوفه متقی – دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه الزهرا، تهران
فرح مملکت دوست – کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده:
امروزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظامهای آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. موفقیت تحصیلی با عوامل بسیاری مرتبط و تحت تاثیر متغیر های متعدد قراردارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه خودکارآمی و تجربه های یادگیری با عوامل بافتی و موفقیت۱۳۳۲ استان – تحصیلی است. طرح پژوهش از نوع پیمایشی و همبستگی است. و نمونه شامل ۴۳۴ نفر از دانش آموزان دوره متوسطه سال تحصیلی ۳۳چهارمحال و بختیاری بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای بررسی خودکارآمدی، تجربه های یادگیری و عوامل بافتی به ترتیباز پرسش نامه راهبرد های یادگیری خود تظیمی MSLQ ، پرسش نامه تجربه ی تحصیلی ۱ دانش آموز AEQ ، پرسش نامه بیگانگی تحصیلی ۲ دانش آموز AAQ و دو پرسش نامه محقق ساخت استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی با تجربه های یادگیری ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین عوامل بافتی و موفقیت تحصیلی با تجربه های یادگیری مرتبط بودند. نتایج نشان داد که خودکارآمدی می تواند توسط تجربه یادگیری و این متغیر نیز توسط عوامل بافتی و موفقیت تحصیلی پیش بینی شود