مقاله رابطه خوشخوراكي با نسبت وزني برگ و ساقه در مراحل مختلف فنولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۲۴۶ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: رابطه خوشخوراكي با نسبت وزني برگ و ساقه در مراحل مختلف فنولوژي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوشخوراكي
مقاله نسبت وزني (WP)
مقاله مرحله فنولوژي
مقاله Bromus tomentellus
مقاله Dactylis glomerata
مقاله Agropyron trichophorum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي خواه اصل مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوكي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اينكه گونه هاي گياهي مختلف در مراحل رويشي مختلف از خوشخوراكي يكساني برخوردار نيستند، بنابراين در امر مديريت مراتع با مطالعه خوشخوراكي گياهان علوفه اي مي توان نسبت به انتخاب گونه هاي گياهي مناسب كه در مراحل مختلف دچار نوسانات كمتري در رابطه با كاهش خوشخوراكي مي گردند، اقدام كرد و به اين ترتيب پتانسيل استفاده موثر از مراتع را افزايش داد. در اين تحقيق، خوشخوراكي سه گونه گياهي از خانواده گرامينه در مراحل فنولوژيكي مختلف و ارتباط آن با نسبت وزني (WP) برگ و ساقه به كل گياه مطالعه شد. به اين منظور خوشخوراكي سه گونه گندمي مشترك در ۲ تيپ گياهي مختلف براي ۲ نوع دام گوسفند و بز در ۳ مرحله فنولوژيكي با روش فيلمبرداري اندازه گيري گرديد. همچنين نسبت وزني برگ و ساقه نسبت به كل گياه در گونه هاي مذكور در سه مرحله فنولوژيكي، اندازه گيري شد. سپس تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين بر روي داده ها انجام شد. نتايج نشان داد كه در هر سه گونه در مرحله گلدهي و بذردهي بين خوشخوراكي و نسبت وزني برگ به كل اندام رابطه وجود دارد. درهر يك از اين دو مرحله گونه اي كه نسبت وزني برگ در آن بيشتر بود، نسبت به دو گونه ديگر خوشخوراك تر بود. فقط درمرحله رشد رويشي گونه Dactylis glomerata با وجود داشتن نسبت وزني كمتر برگ ها، نسبت به Bromus tomentellus خوشخوراك تر بود، اما در همين مرحله هم گونه Agropyron trichophorum با داشتن كمترين نسبت وزني برگ، كمترين خوشخوراكي را دارا بود. بنابراين با انجام مطالعات بيشتر در اين مورد مي توان در مناطق آب و هوايي مختلف ارتباط بين دو عامل نسبت وزني برگ به كل گياه و درصد زمان چرا را تعيين كرد.