مقاله رابطه خوش بيني، شوخ طبعي و بلوغ اجتماعي با اضطراب مرگ در پرستاران بيمارستان گلستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: رابطه خوش بيني، شوخ طبعي و بلوغ اجتماعي با اضطراب مرگ در پرستاران بيمارستان گلستان اهواز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوش بيني
مقاله شوخ طبعي
مقاله بلوغ اجتماعي
مقاله اضطراب مرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فرح
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه خوش بيني، شوخ طبعي و بلوغ اجتماعي با اضطراب مرگ در پرستاران بيمارستان گلستان اهواز بود. نمونه مورد مطالعه شامل ۲۰۰ نفر از پرستاران بيمارستان گلستان اهواز بود که به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي به کاررفته در اين تحقيق عبارتند از: پرسشنامه خوش بيني (ASQ)، مقياس شوخ طبعي (مارتين و لفکورت)، مقياس بلوغ اجتماعي رائو (RSMS) و مقياس اضطراب مرگ کالت لستر. تحقيق حاضر از نوع همبستگي بود و نتايج تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي نشان داد که بين خوش بيني و اضطراب مرگ رابطه وجود ندارد، اما بين شوخ طبعي با اضطراب مرگ و بين بلوغ اجتماعي با اضطراب مرگ رابطه منفي وجود دارد. همچنين تحليل رگرسيون نشان داد که از بين متغيرهاي پيش بين فقط شوخ طبعي پيش بيني کننده متغير ملاک يعني اضطراب مرگ مي باشد.