مقاله رابطه خوش بيني و بدبيني با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: رابطه خوش بيني و بدبيني با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوش بيني
مقاله سلامت روان
مقاله نشانه هاي بدني
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله اختلال در عملكرد اجتماعي و افراد بزرگسال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي دهكردي راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه خوش بيني و بدبيني با سلامت روان و ابعاد آن (نشانه هاي بدني، اضطراب، اختلال در عملكرد اجتماعي، افسردگي) و مقايسه رابطه خوش بيني و بدبيني با سلامت روان در زنان و مردان بزرگسال شهر اصفهان، در سال ۱۳۸۵ است. براي دستيابي به اهداف پژوهش، نمونه اي ۱۰۰ نفري با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي از جامعه آماري انتخاب و پرسشنامه هاي خوش بيني ـ بدبيني (محقق ساخته) و سلامت عمومي  در مورد آنها اجرا شد. نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين خوش بيني با سلامت روان و ابعاد آن رابطه معنادار وجود دارد ( (p<0.001همچنين بين بدبيني با سلامت روان و ابعاد آن (نشانه هاي بدني، اضطراب، اختلال در عملكرد اجتماعي) ( (p<0.001و بدبيني با افسردگي (p<0.05) رابطه معنادار وجود دارد. اما براساس نتايج Z فيشر بين رابطه خوش بيني و بدبيني با سلامت روان در زنان و مردان بزرگسال تفاوتي وجود ندارد.