مقاله رابطه دانش مديريتي مديران با اثربخشي و سلامت سازماني مدارس متوسطه شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: رابطه دانش مديريتي مديران با اثربخشي و سلامت سازماني مدارس متوسطه شهر مشهد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش مديريت
مقاله اثربخشي
مقاله سلامت سازماني
مقاله مديران مدارس متوسطه
مقاله دبيران مقطع متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنچيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ظهورپرونده وجيهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي رابطه دانش مديريتي مديران با اثربخشي و سلامت سازماني مدارس متوسطه شهر مشهد پرداخته است. براي انجام اين امر دو نمونه از دو جامعه مستقل از يکديگر مدنظر قرار گرفته اند. در اين پژوهش براي سنجش ميزان دانش مديريتي مديران، ۴۰ مورد نمونه از بين جامعه مربوط به مديران مدارس و براي سنجش ميزان اثربخشي و سلامت سازماني مدارس ۲۰۰ مورد نمونه از بين جامعه مربوط به دبيران مورد مطالعه قرار گرفتند. در تحقيق حاضر که با روش پيمايشي انجام گرفته است براي سنجش هر کدام از متغيرهاي فوق از سه پرسشنامه جداگانه استفاده شده است. نتايج به دست آمده گوياي اين امر است که رابطه اي معنادار بين دانش مديريتي مديران با اثربخشي و سلامت سازماني مدارس وجود ندارد.