مقاله رابطه دستمزد و بهره وري نيروي انساني در دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي روان شناسي صنعتي/ سازماني از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: رابطه دستمزد و بهره وري نيروي انساني در دانشگاه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستمزد
مقاله بهره وري
مقاله خدمات رفاهي
مقاله تشويق
مقاله تنبيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه دستمزد و بهره وري نيروي انساني انجام گرفت. طرح پژوهشي توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل واحد هاي دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه چهار با درجه بزرگ بوده است که دانشگاه هاي آزاد اسلامي واحد هاي مبارکه و فلاورجان داراي اين شرايط بودند. نمونه پژوهش ۱۴۲ آزمودني (۴۸ نفر عضو هيات علمي و ۹۴ نفر از کارکنان) بود که به شيوه طبقه اي انتخاب شدند. ابزارهاي جمع آوري داده ها پرسشنامه و اسناد و مدارک مالي دانشگاههاي مذکور در طي يک دوره پنج ساله بود. براي تجزيه و تحليل داده ها علاوه بر روشهاي آماري توصيفي از آزمونهايt  تك متغيره، توکي، فريدمن، رگرسيون، و ضريب همبستگي نيز استفاده گرديد. تحليل نتايج نشان داد که بين دستمزد و بهره وري نيروي انساني رابطه مثبت وجود دارد .