مقاله رابطه دقت پيش بيني سود و بازده سهام شركت هاي جديد الورود به بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۵۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: رابطه دقت پيش بيني سود و بازده سهام شركت هاي جديد الورود به بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرضه اوليه سهام
مقاله ارزان فروشي
مقاله بازده اوليه
مقاله خطاي پيش بيني سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: آشتاب علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي کاهش ريسک اطلاعاتي سرمايه گذاران، شركت هاي جديدالورد به بورس اوراق بهادار تهران ملزم به پيش بيني و گزارش سود سال مالي آتي هستند. اين گونه گزارشگري مستقيم در اقتصاد در حال توسعه ما اهميت ويژه اي دارد، زيرا در محيط اقتصادي ما از يک سو تحليل گران مالي حضوري فعال ندارند و از سوي ديگر سرمايه گذاران به ندرت به صورت حرفه اي عمل مي کنند. در اين تحقيق وجود پديده ارزان فروشي سهام شرکت هاي جديد الورود به بورس و هم چنين رابطه دقت سود پيش بيني شده با بازده اوليه سهام شرکت هاي جديدالورود به بورس مورد بررسي قرار گرفته است. وجود اين رابطه با در نظر گرفتن آثار متغيرهاي کنترلي نيز آزمون شده است. بدين منظور از اطلاعات مربوط به ۱۰۷ شرکت جديدالورود به بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه در بورس اوراق بهادار تهران نيز هم چون ساير كشورها، پديده ارزان فروشي وجود دارد و بين خطاي پيش بيني سود و بازده اوليه سهام شرکت هاي جديدالورود، رابطه معني دار وجود دارد. بدين ترتيب معلوم مي شود که سرمايه گذاران مي توانند خطاي پيش بيني سود را تشخيص دهند و از آن در قيمت گذاري سهام استفاده کنند.