مقاله رابطه ديدگاه آگاهي و اثر منابع اطلاع رسان در مورد اعتياد با تمايل به مصرف مواد مخدر از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: رابطه ديدگاه آگاهي و اثر منابع اطلاع رسان در مورد اعتياد با تمايل به مصرف مواد مخدر از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد
مقاله آگاهي
مقاله منابع آگاهي دهنده
مقاله تمايل به مصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: صمصام شريعت سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آصف وزيري كيميا
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچي دلارام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ديدگاه آگاهي و اثر منابع اطلاع رساني در مورد اعتياد با تمايل به مصرف مواد مخدر در دانشجويان بوده است. اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. نمونه آماري شامل ۲۰۰ دانشجو است که به شيوه طبقه اي تصادفي از بين کليه دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال ۱۳۸۷ انتخاب شدند. ابزار تحقيق عبارت بود از پرسشنامه محقق ساخته ارزيابي ديدگاه فرد نسبت به اعتياد که بر اساس داده هاي حاصل در مرحله تدوين با روش تحليل عاملي واريماکس به ۴ بخش تقسيم شد و اعتبار آن به روش آلفاي کرونباخ در بخش اول؛ آگاهي و شناخت مواد مخدر (a=0.72)، دوم؛ اثر منابع اطلاعاتي (a=0.71)، سوم؛ ديدگاه به اعتياد به عنوان يک مشکل خوش خيم و قابل درمان (a=0.80) و چهارم؛ تمايل به مصرف مواد (a=0.76) محاسبه گرديد. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي پژوهش در راستاي هدف تحقيق با استفاده از روش همبستگي و رگرسيون همزمان تحليل گرديد و نتايج نشان داد که بين تمايل به اعتياد به عنوان يک مشکل خوش خيم و قابل درمان و احساس خطر نكردن از آن با ميزان تمايل به مصرف مواد مخدر در دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد (P<0.05).