مقاله رابطه دينداري با سلامت روان در نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: رابطه دينداري با سلامت روان در نوجوانان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دينداري
مقاله سلامت عمومي
مقاله نوجواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتي ميركوهي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خرمايي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه دينداري با سلامت روان بود. مشاركت كنندگان در پژوهش ۴۱۹ نوجوان (۲۰۱ دختر و ۲۱۷ پسر) كه به روش تصادفي چند مرحله اي از ميان دانش آموزان ۱۶ تا ۱۹ ساله شهرهاي اصفهان و تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي مقياس سنجش دينداري و سلامت عمومي پاسخ دادند. داده ها به كمك ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام تحليل شدند. يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين دينداري و سلامت عمومي روابط منفي و معناداري وجود دارد. نتايج نشان داد كه بين مولفه هاي التزام ديني، باور ديني و عواطف ديني با مولفه هاي سلامت عمومي (شكايت هاي جسماني، اضطراب، افسردگي و ناسازگاري اجتماعي) رابطه منفي و معناداري وجود دارد. تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه مولفه هاي التزام ديني، عواطف ديني و باورهاي ديني به ترتيب پيش بيني كننده سلامت عمومي مي باشند. ارتباط بين مولفه هاي دينداري با مولفه هاي سلامت عمومي نشانگر تاثيرگذاري دينداري بر جنبه هاي مختلف سلامت عمومي نوجوانان دارد و دينداري مي تواند يك عامل مهم در شكل گيري سلامت عمومي باشد.